Giải câu 1 Số tròn chục trừ đi một số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 47 - SGK toán 2

Tính :

Giải bài Số tròn chục trừ đi một số

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con thực hiện phép trừ tương tự như trong phần lí thuyết.

Kết quả thu được như sau:

Giải bài Số tròn chục trừ đi một số

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021