Giải câu 3 bài : 33 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 58 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 6 = 33;

b) 8 + x = 43;

c) x - 5 = 53.

Bài làm:

Hướng dẫn:

Câu a) và câu b) : x đóng vai trò là số hạng, vậy muốn tìm x ta cần lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Câu c) : x đóng vao trò là số bị trừ, vậy muốn tìm số bị trừ ta cần lấy hiệu cộng với số trừ.

Kết quả:

a) x + 6 = 33;

x = 33 - 6

x = 27

b) 8 + x = 43;

x = 43 - 8

x = 35

c) x - 5 = 53.

x = 53 + 5

x = 58

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021