Giải câu 2 bài: 12 trừ đi một số: 12 8

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 52 sgk toán lớp 2

Tính :

Giải câu 2 bài: 12 trừ đi một số: 12 - 8

Bài làm:

Hướng dẫn: Tương tự với tính nhẩm, các con dựa vào bằng trừ 12 trừ đi một số để tìm ra hiệu. Chú ý, kết quả tìm được hàng đơn vị phải thẳng hàng đơn vị của số bị trừ và số trừ.

Kết quả:

Giải câu 2 bài: 12 trừ đi một số: 12 - 8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021