Giải câu 1 bài: 31 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 49 sgk toán lớp 2

Tính

Giải câu 1 bài: 31 - 5

Bài làm:

Hướng dẫn: ví dụ phép tính 51 - 8 =?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 1 không trừ được 8, lấy 11 trừ 8 bằng 3, viết 3 nhớ 1.
  • 5 trừ 1 bằng 4, viết 4.

Tương tự, các con tính các phép tính còn lại.

Giải câu 1 bài: 31 - 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021