Giải câu 4 Bài 11 trừ đi một số: 11 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 48 - SGK toán 2

Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay ?

Bài làm:

Tóm tắt

Bình có : 11 quả

Bình cho bạn : 4 quả

Bình còn lại: ... quả ?

Bài giải

Số quả bóng bay Bình còn lại là:

11 - 4 = 7 ( quả bóng )

Đáp số: 7 quả bóng bay.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021