Giải câu 4 bài: Luyện tập Toán lớp 2 trang 51 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 51 sgk toán lớp 2

Một cửa hàng có 51kg táo, đã bán 26kg táo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Bài làm:

Tóm tắt:

Có: 51 kg táo

Đã bán: 26kg táo

Còn lại ? ki-lô-gam táo.

Lời giải

Số ki-lô-gam táo cửa hàng còn lại là:

51 - 26 = 25 (kg)

Đáp số: 25 kg táo.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021