Giải câu 1 bài: Luyện tập Toán lớp 2 trang 51 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 51 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

11 - 2 = 11 - 4 =

11 - 6 = 11 - 8 =

11 - 3 = 11 - 5 =

11 - 7 = 11 - 9 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào bảng cộng 11 trừ đi một số các con đã học. Các con nhẩm và ghi lại kết quả. (Bảng cộng trang 48 sgk)

Kết quả:

11 - 2 = 9 11 - 4 = 7

11 - 6 = 5 11 - 8 = 3

11 - 3 = 8 11 - 5 = 6

11 - 7 = 4 11 - 9 = 2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021