Giải câu 4 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 60

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 60 sgk toán lớp 2

Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở?

Bài làm:

Tóm tắt

Cô có: 63 quyển vở

Cô phát: 48 quyển vở

Cô còn lại ? quyển vở.

Lời giải

Cô giáo còn lại số quyển vở là:

63 - 48 = 15 ( quyển vở )

Đáp số: 15 quyển vở.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021