Giải câu 4 bài: 12 trừ đi một số: 12 8

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 52 sgk toán lớp 2

Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh?

Bài làm:

Tóm tắt

Có: 12 quyển vở

Bìa đỏ: 6 quyển vở

Bìa xanh ? quyển vở.

Lời giải

Số quyển vở bìa xanh là:

12 - 6 = 6 ( quyển vở)

Đáp số: 6 quyển vở.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021