Giải câu 1 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 60

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 60 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

13 - 4 = 13 - 6 = 13 - 8 =

13 - 5 = 13 - 7 = 13 - 9 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào bảng trừ 13 trừ đi một số, ta tính nhẩm các phép tính. Kết quả như sau:

13 - 4 = 9 13 - 6 = 7 13 - 8 = 5

13 - 5 = 8 13 - 7 = 6 13 - 9 = 4

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021