Giải câu 4 bài : 13 trừ đi một số : 13 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 57 sgk toán lớp 2

Cửa hàng có 13 xe đạp, đã bán 6 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại mấy xe đạp?

Bài làm:

Tóm tắt:

Có : 13 xe đạp

Bán : 6 xe đạp

Còn lại ? xe đạp

Lời giải:

Số xe đạp cửa hàng còn lại là

13 - 6 = 7 ( xe đạp )

Đáp số: 7 xe đạp.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021