Giải câu 2 bài : 32 8

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 53 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 7;

b) 42 và 6;

c) 62 và 8.

Bài làm:

Hướng dẫn: Với bài tập, đề bài cho biết số bị trừ và số trừ cần tìm hiệu, các con thực hiện phép tính trừ. Đặt phép tính theo hàng dọc rồi tính tương tự như bài 1. Chú ý, hàng đơn vị của của hiệu phải thẳng hàng đơn vị của số trừ và số bị trừ.

Kết quả:

Giải bài : 32 - 8

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021