Giải câu 3 bài : 52 28

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 54 sgk toán lớp 2

Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây?

Bài làm:

Tóm tắt

Đội Hai: 92 cây

Đội Một ít hơn đội Hai: 38 cây.

Đội Một ? cây.

Lời giải

Số cây đội Một trồng được là:

92 - 38 = 54 ( cây )

Đáp số: 54 cây.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021