Giải câu 3 Tìm một số hạng trong một tổng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 45 - SGK toán 2

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh gái ?

Bài làm:

Tóm tắt

Lớp học : 35 học sinh

Trai : 20 học sinh

Gái: ... học sinhh ?

Bài giải

Số học sinh gái của lớp là:

35 - 20 = 15 ( học sinh )

Đáp số: 15 học sinh.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021