Giải câu 3 bài: 12 trừ đi một số: 12 8

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 52 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 12 và 7;

b) 12 và 3;

c) 12 và 9.

Bài làm:

Hướng dẫn: Khi biết số bị trừ và số trừ cần tìm hiệu, thì các con đặt phép tính theo hàng dọc. Sau đó tính hiệu dựa vào bẳng trừ 12 trừ đi một số. Chú ý, hàng đơn của hiệu, các con phải đặt thẳng hàng với hàng đơn vị của số bị trừ và số trừ.

Kết quả:

Giải bài: 12 trừ đi một số: 12 - 8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021