Giải câu 2 Số tròn chục trừ đi một số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 47 - SGK toán 2

Tìm x:

a) x + 9 = 30; b) 5 + x = 20; c) x + 19 = 60

Bài làm:

Hướng dẫn: Tìm x bằng cách lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, và phép tính này các con nên đặt ra nháp để tránh nhầm lẫn.

Kết quả như sau:

a) x + 9 = 30; b) 5 + x = 20; c) x + 19 = 60

x = 30 - 9 x = 20 - 5 x = 60 - 19

x = 21. x = 15 x = 41

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021