Giải câu 1 bài : 53 15

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 59 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 53 - 15

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta thực hiện phép tính như ví dụ mẫu sau:

83 - 19 = ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 3 không trừ được 9, lấy 13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1.
  • 1 thêm 1 bằng 2, 8 trừ 2 bằng 6, viết 6.

Tương tự ta được kết quả sau:

Giải bài : 53 - 15

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021