Giải câu 1 bài : 52 28

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 54 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải câu 1 bài : 52 - 28

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào phương pháp tính tương tự phép tính 52 - 28, và bảng trừ 12 trừ đi một số, ta tính được hiệu.

Ví dụ mẫu: 62 - 19 = ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 2 không trừ được 9, lấy 12 trừ 9 bằng 3, viết 3 nhớ 1.
  • 1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2 bằng 4, viết 4.

Vậy 62 - 19 = 43.

Thực hiện tương tự phép tính trên ta được kết quả như sau:

Giải câu 1 bài : 52 - 28

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021