Giải câu 4 bài : 32 8

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 53 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 7 = 42;

b) 5 + x = 62.

Bài làm:

Hướng dẫn: x đóng vai trò là số hạng trong cả 2 phép tính. Vậy muốn tìm x, ta cần lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Kết quả như sau:

a) x + 7 = 42

x = 42 - 7

x = 35

b) 5 + x = 62

x = 62 - 5

x = 57

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021