Giải câu 1 bài : 13 trừ đi một số : 13 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 57 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

a) 9 + 4 = 8 + 5 = 7 + 6 =

4 + 9 = 5 + 8 = 6 + 7 =

b) 13 - 9 = 13 - 8 = 13 - 7 =

13 - 4 = 13 - 5 = 13 - 6 =

c) 13 - 3 - 5 = 13 - 3 - 1 = 13 - 3 - 4 =

13 - 8 = 13 - 4 = 13 - 7 =

Bài làm:

Hướng dẫn:

a) Dựa vào bảng cộng và bảng trừ của 13 trừ đi một số, ta tính nhẩm nhanh được ra tổng và hiệu của các phép tính.

b) Ta trừ lần lượt số bị trừ cho từng số trừ.

Kết quả:

a) 9 + 4 = 13 8 + 5 = 13 7 + 6 = 13

4 + 9 = 13 5 + 8 = 13 6 + 7 = 13

b) 13 - 9 = 4 13 - 8 = 5 13 - 7 = 6

13 - 4 = 9 13 - 5 = 8 13 - 6 = 7

c) 13 - 3 - 5 = 5 13 - 3 - 1 = 9 13 - 3 - 4 = 6

13 - 8 = 5 13 - 4 = 9 13 - 7 = 6

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021