Giải câu 3 bài : 53 15

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 59 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x - 18 = 9;

b) x + 26 = 73;

c) 35 + x = 83.

Bài làm:

Hướng dẫn:

Câu a) : x là số bị trừ trong phép tính. Nên x sẽ bằng tổng của hiệu với số trừ.

Câu b) và c) : x là số hạng trong phép cộng. Nên x sẽ bằng tổng trừ số hạng còn lại.

Kết quả:

a) x - 18 = 9; b) x + 26 = 73; c) 35 + x = 83

x = 9 + 18 x = 73 - 26 x = 83 - 35

x = 27 x = 47 x = 48

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021