Giải câu 3 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 55 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 55 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 18 = 52;

b) x + 24 = 62;

c) 27 + x = 82.

Bài làm:

Hướng dẫn: x là số hạng, muốn tìm số hạng x ta phải lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Kết quả như sau:

a) x + 18 = 52

x = 52 - 18

x = 34

b) x + 24 = 62

x = 62 - 24

x = 38

c) 27 + x = 82

x = 82 - 27

x = 55

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021