Giải câu 1 Tìm một số hạng trong một tổng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 45 - SGK toán 2

Tìm x (theo mẫu ):

a) x + 3 = 9 b) x + 5 = 10 e) 4 + x = 14

x = 9 - 3 c) x + 2 = 8 g) 3 + x = 10

x = 6 d) x + 8 = 19

Bài làm:

Hướng dẫn: dựa theo mẫu các con làm tương tự

Kết quả như sau:

b) x + 5 = 10 e) 4 + x = 14

x = 10 - 5 x = 14 - 4

x = 5 x = 10

c) x + 2 = 8 g) 3 + x = 10

x = 8 - 2 x = 10 - 3

x = 6 x = 7

d) x + 8 = 19

x = 19 -8

x = 11

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021