Giải câu 3 bài : 32 8

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 53 sgk toán lớp 2

Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho bạn 9 nhãn vở. Hỏi Hòa còn lại bao nhiêu nhãn vở?

Bài làm:

Tóm tắt

Hòa có: 22 nhãn vở

Hoa cho: 9 nhãn vở

Hòa còn lại ? nhãn vở.

Lời giải

Số nhãn vở Hòa còn lại là:

22 - 9 = 13 ( nhãn vở )

Đáp số: 13 nhãn vở.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021