Giải câu 1 bài : 32 8

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 53 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 32 - 8

Bài làm:

Hướng dẫn: Dùng cách tính như phép tính 32 - 8 và bảng trừ 12 trừ đi một số. Ta tính được kết quả.

Ví dụ mẫu: 52 - 9 = ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 2 không trừ được 9, lấy 12 trừ 9 bằng 3, viết 3 nhớ 1.
  • 5 trừ 1 bằng 4, viết 4

Vậy 52 - 9 = 43.

Thực hiện các bước tương tự phép tính trên ta được:

Giải bài : 32 - 8

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021