Giải câu 2 bài : Tìm số bị trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 56 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Tìm số bị trừ

Bài làm:

Hướng dẫn: Với cột 1, t tìm hiệu bằng cách lấy số bị trừ trừ đi số số trừ. Với cột 2, 3, 4. 5, để tìm số bị trừ các con thực hiện phép cộng ra nháp giữa số trừ và hiệu và viết kết quả vào bảng.

Kết quả như sau:

Giải bài : Tìm số bị trừ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021