Giải câu 2 bài: 31 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 49 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 51 và 4; b) 21 và 6; c) 71 và 8.

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đặt phép tính theo hàng dọc, sau đó thực hiện phép tính trừ như câu 1. Kết quả như sau:

Giải câu 2 bài: 31 - 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021