Giải câu 2 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 60

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 60 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 63 - 35; 73 - 29; 33 - 8

b) 93 - 46; 83 - 27; 43 - 14.

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta đặt phép tính theo hàng dọc, rồi thực hiện như ví dụ mẫu sau:

63 - 35 = ?

  • 3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1.
  • 3 thêm 1 bằng 3, 6 trừ 4 bằng 2, viết 2.

Vậy 63 - 35 = 28.

Tương tự ta có kết quả sau :

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 60

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021