Giải câu 3 bài: 51 15

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 50 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 16 = 41;

b) x + 34 = 81;

c) 19 + x = 61.

Bài làm:

Hướng dẫn: x đóng vai trò là số hạng, nên x bằng tổng trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải:

a) x + 16 = 41

x = 41 - 16

x = 25

b) x + 34 = 81

x = 81 - 34

x = 47

c) 19 + x = 61

x = 61 - 19

x = 42

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021