Giải câu 4 bài : Tìm số bị trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 56 sgk toán lớp 2

a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

Giải bài : Tìm số bị trừ

Bài làm:

a) Để vẽ được đoạn AB và CD. Các con nối điểm A với điểm B; điểm C với điểm D.

b) Sau khi vẽ được đoạn AB, và CD.Ta thấy 2 đoạn thẳng này cắt nhau tại một điểm, điểm này ta đặt là điểm O.

Giải bài : Tìm số bị trừ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021