Giải câu 1 Bài 11 trừ đi một số: 11 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 48 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

a) 9 + 2 = 8 + 3 = 7 + 4 = 6 + 5 =

2 + 9 = 3 + 8 = 4 + 7 = 5 + 6 =

b) 11 - 9 = 11 - 8 = 11 - 7 = 11 - 6 =

11 - 2 = 11 - 3 = 11 - 4 = 11 - 5 =

c) 11 - 1 - 5 = 11 - 1 - 9 = 11 - 1 - 3 =

11 - 6 = 11 - 10 = 11 - 4 =

Bài làm:

Hướng dẫn:

a) Dựa vào bảng trừ của 11 trừ đi một số, các con có thể tính nhẩm dễ dàng

b) Các con trừ lần lượt từng số trừ một.

Kết quả như sau:

a)

9 + 2 = 7 8 + 3 = 11 7 + 4 = 11 6 + 5 = 11

2 + 9 = 11 3 + 8 = 11 4 + 7 = 11 5 + 6 = 11

b)

11 - 9 = 2 11 - 8 = 3 11 - 7 = 4 11 - 6 = 5

11 - 2 = 9 11 - 3 = 8 11 - 4 = 7 11 - 5 = 6

c)

11 - 1 - 5 = 5 11 - 1 - 9 = 1 11 - 1 - 3 = 7

11 - 6 = 5 11 - 10 = 1 11 - 4 = 7

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021