Giải câu 1 bài: 51 15

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 50 sgk toán lớp 2

Tính :

Giải bài: 51 - 15

Bài làm:

Hướng dẫn: ví dụ phép tính 81 - 46 =?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 1 không trừ được 6, lấy 11 trừ 6 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
  • 4 thêm 1 bằng 5, 8 trừ 5 bằng 3, viết 3.

Tương tự, các con tính các phép tính còn lại.

Giải bài: 51 - 15

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021