Giải câu 2 bài: Luyện tập Toán lớp 2 trang 51 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 51 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 41 - 25; 51 - 35; 81 - 48

b) 71 - 9; 38 + 47; 29 + 6.

Bài làm:

Hướng dẫn: các con cần thực hiện đặt theo hàng dọc phép tính trừ của số bị trừ và số trừ. Sau đó thực hiện phép trừ theo hàng dọc và thu được kết quả.Lưu ý, với phép trừ có nhớ, các con phải cộng nhớ vào số trừ.

Kết quả:

a) Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 51 SGK

b) Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 51 SGK

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021