Giải câu 1 bài: 12 trừ đi một số: 12 8

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 52 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

a) 9 + 3 = 8 + 4 =

7 + 5 = 6 + 6 =

3 + 9 = 4 + 8 =

5 + 7 = 12 - 6 =

b) 12 - 9 = 12 - 8 = 12 - 7 =

12 - 3 = 12 - 4 = 12 - 5 =

c) 12 - 2 - 7 = 12 - 2 - 5 = 12 - 2 - 6 =

12 - 9 = 12 - 7 = 12 - 8 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con dựa vào bằng trừ của 12 trừ đi một số, để tính nhẩm các bài tập của phần a và b. Phần c, các con thực hiện phép tính lần trừ lần lượt có các số trừ.

Kết quả:

a) 9 + 3 = 12 8 + 4 = 12

7 + 5 = 12 6 + 6 = 12

3 + 9 = 12 4 + 8 = 12

5 + 7 = 12 12 - 6 = 6

b) 12 - 9 = 3 12 - 8 = 4 12 - 7 = 5

12 - 3 = 9 12 - 4 = 8 12 - 5 = 7

c) 12 - 2 - 7 = 3 12 - 2 - 5 = 5 12 - 2 - 6 = 4

12 - 9 = 3 12 - 7 = 5 12 - 8 = 4

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021