Giải câu 3 bài: Luyện tập Toán lớp 2 trang 51 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 51 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 18 = 61;

b) 23 + x = 71;

c) x + 44 = 81

Bài làm:

Hướng dẫn: x tại 3 phép tính đóng vai trò là số hạng. Vì vậy, muốn tìm x các con phải lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Kết quả:

a) x + 18 = 61

x = 61 - 18

x = 43

b) 23 + x = 71

x = 71 - 23

x = 48

c) x + 44 = 81

x = 81 - 44

x = 37

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021