Giải câu 2 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 55 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 55 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 62 - 27; 72 - 15; 32 - 8.

b) 53 + 19; 36 + 36; 25 + 27.

Bài làm:

Hướng dẫn:

a) Các con đặt phép tính theo hàng dọc và thực hiện phép trừ có nhớ.

b) Các con đặt phép tính theo hàng học và thực hiện phép cộng có nhớ.

Kết quả như sau:

a)

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 55 SGK

b)

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 55 SGK

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021