Giải câu 1 Bài 38 + 25

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 21 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 38 + 25

Bài làm:

Hướng dẫn: ví dụ phép tính 38 + 45 =?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • Cộng hàng đơn vị: 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1.
  • Hàng chục: 3 cộng 4 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8.
  • Vậy kết quả phép tính bằng 83.

Tương tự, các con tính các phép tính còn lại.

Giải bài 38 + 25

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021