Giải câu 1 Bài toán về nhiều hơn

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 24 - SGK toán 2

Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa ?

Bài làm:

Tóm tắt

Hòa có : 4 bông hoa

Bình nhiều hơn Hòa : 2 bông hoa

Bình có: ? bông hoa

Hướng dẫn: Bình có nhiều hơn Hòa, nên để tính số cam của Bình các con phải làm phép cộng giữa số cam của Hòa và số cam Bình nhiều hơn Hòa.

Bài giải

Số bông hoa Bình có là:

4 + 2 = 6 ( bông hoa)

Đáp số: 6 bông hoa.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021