Giải câu 3 Bài toán về nhiều hơn

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 24 - SGK toán 2

Mận cao 95cm, Đào cao hơn Mận 3cm. Hỏi Đào cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài làm:

Tóm tắt

Mận cao: 95cm

Đào hơn Mận : 3cm

Đào cao :... cm?

Hướng dẫn: Đào cao hơn mận 3cm, các con muốn tìm chiều cao của Đào các con phải làm phép cộng giữa chiều cao của Mận và số cm Đào hơn Mận.

Bài giải

Đào cao số xăng-ti-mét là:

95 + 3 = 98 (cm)

Đáp số: 98 cm.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021