Giải câu 2 trang 20 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 20 toán VNEN 7 tập 1

So sánh hai số x, y sau đây:

x = (42 – 4,2.10 + 76:7,6) : (0,01.0,1);

y = (689,7 + 0,3) : (7,4 : 0,2 -2,2 – 1,5).

Bài làm:

x = (42 – 4,2.10 + 76:7,6) : (0,01.0,1) = (42 – 42 + 10) : 0,001 = 10 : 0,001 = 10000;

y = (689,7 + 0,3) : (7,4 : 0,2 – 2,2 – 1,5) = 690 : (37 – 2,2 – 1,5) = 690 : 33,3.

Dễ dàng nhận thấy, x > y.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021