Giải câu 2 trang 39 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 39 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm:

a) ƯCLN(1, 16); b) ƯCLN(8, 20);

c) ƯCLN(84, 156); c) ƯCLN(16, 40, 176).

Bài làm:

a) ƯCLN(1, 16) = 1.

b) 8 = 2

20 = 2 . 5

=> ƯCLN(8, 20) = 2 = 4.

c) 84 = 2 . 3 . 7

156 = 2 . 3 . 13

=> ƯCLN(84, 156) = 2 . 3 = 12.

d) 16 = 2

40 = 2 . 5

176 = 2 . 11

=> ƯCLN(16, 40, 176) = 2 = 8.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021