Giải câu 3 bài gam

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 66 sgk toán lớp 3

Tính (Theo mẫu):

Mẫu: 22g + 47g = 69g

a) 163g + 28g = b) 50g x 2 =

42g – 25g = 96g : 3 =

100g + 45g – 26g =

Bài làm:

a) 163g + 28g = 192g b) 50g x 2 = 100g

42g – 25g = 17g 96g : 3 = 32g

100g + 45g – 26g = 145g - 26g = 119g

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021