Giải câu 3 bài giới thiệu bảng chia

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 76 sgk toán lớp 3

Minh có một quyển truyện dày 132 trang. Minh đã đọc được quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện?

Bài làm:

Bài giải:

Số trang sách Minh đã đọc được là:

132 : 4 = 33 (trang)

Số trang sách Minh còn phải đọc nữa là:

132 - 33 = 99 (trang)

Đáp số : 99 trang

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021