Giải câu 2 ôn tập các bảng chia

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 10 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

400 : 2 = 800 : 2 =

600 : 3 = 300 : 3 =

400 : 4 = 800 : 4 =

Bài làm:

Bài mẫu: 400 : 2 = ?

Nhẩm: 4 trăm : 2 = 2 trăm

Vậy: 400 : 2 = 200

Kết quả của các phép tính nhẩm là:

400 : 2 = 200 800 : 2 = 400

600 : 3 = 200 300 : 3 = 100

400 : 4 = 200 800 : 4 = 200

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021