Giải câu 3 trang 106 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 106 sách VNEN 9 tập 1

Cho đường tròn (O), dây AB khác đường kính, lấy I là trung điểm của AB. Đường thẳng OI cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở điểm C.

a) Chứng minh CB là tiếp tuyến của đường tròn.

b) Cho bán kính của đường tròn bằng 13cm, AB = 24ccm. Tính độ dài OC.

Bài làm:

a) Ta có I là trung điểm của AB nên OI AB mà $\Delta $ OAB cân tại O nên OI là phân giác của $\widehat{AOB}$

Xét OAC và OBC có:

OC chung, OA = OB, = $\widehat{BOC}$

$\Delta $OAC = $\Delta $OBC $\widehat{OBC}$ = $\widehat{OAC}$ = $90^{\circ}$

Suy ra CB là tiếp tuyến của (O).

b) AI = AB = .24 = 12cm

OI = $\sqrt{OA^{2} - AI^{2}}$ = $\sqrt{13^{2} - 12^{2}}$ = 5cm

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông OBC ta có:

= OI.OC $\Rightarrow $ OC = $\frac{OA^{2}}{OI}$ = $\frac{13^{2}}{5}$ = $\frac{169}{5}$cm

Vậy OC = cm.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021