Giải câu 3 trang 127 sách Toán Vnen 8 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 127 sách Toán Vnen 8 tập 1

Một mảnh sân có dạng hình tam giác mà độ dài cạnh đáy của nó đo được 15m. Người ta đã mở rộng mảnh sân này, bằng cách kéo dài cạnh đáy của tam giác đó thêm 10m, khi đó diện tích sân tằng thêm 150m. Hãy tính diện tích mảnh sân ban đầu.

Bài làm:

Gọi a là chiều cao của mảnh sân hình tam giác.

Khi tăng cạnh đáy lên 10m thì diện tích tăng thêm là:

.a.10 = 150 (m$^{2}$)

=> a = 30m

- Diện tích mảnh sân ban đầu là:

.30.15 = 225 (m$^{2}$)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021