Giải câu 3 trang 43 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 43 sách VNEN 9 tập 1

Xác định giá trị của b, biết đồ thị hàm số y = 7x + b đi qua điểm:

a) K(-1; 1); b) L(9; 0) ; c) M(0; 25)

Bài làm:

a) Đồ thị hàm số y = 7x + b đi qua điểm K(-1; 1) tức là 1 = 7.(-1) + b b = 8

b) Đồ thị hàm số y = 7x + b đi qua điểm L(9; 0) tức là 0 = 7.9 + b b = -63

c) Đồ thị hàm số y = 7x + b đi qua điểm M(0; 25) tức là 25 = 7.0 + b b = 25.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021