Giải câu 1 trang 10 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 10 sách VNEN 9 tập 1

Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

a) ; b) $\sqrt{0,4.6,4}$ ; c) $\sqrt{12,1.360}$ ;

d) ; e) $\sqrt{1,3.52.10}$ ; g) $\sqrt{2,7.5.1,5}$.

Bài làm:

Giải câu a)

= $\sqrt{225}$ = 15.

Giải câu b)

= $\sqrt{2,56}$ = 1,6

Giải câu c)

= $\sqrt{4356}$ = 66

Giải câu d)

= $\sqrt{49}$.$\sqrt{1,44}$.$\sqrt{25}$ = 7.1,2.5 = 42

Giải câu e)

= $\sqrt{676}$ = 26

Giải câu g)

= $\sqrt{20,25}$ = 4,5.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021