Giải câu 5 trang 43 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 43 sách VNEN 9 tập 1

Xác định hệ số góc của các đường thẳng cho trên hình 7.

Bài làm:

Ta có hàm số (a): y1 = ax + b đi qua các điểm (2; 3) và (0; -1)

Suy ra hàm số (a) là y = 2x - 1 có hệ số góc là 2

Tương tự hàm số (b) là y = 0,5x + 2 có hệ số góc là 0,5

Hàm số (c) là y = 3 có hệ số góc là 0

Hàm số (d) là y = -x - 2 có hệ số góc là -1.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021