Giải câu 1 trang 13 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 13 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) ; b) $\sqrt{\frac{0,25}{9}}$ ; c) $\sqrt{1\frac{13}{36}.3\frac{13}{36}}$ ;

d) ; e) $\sqrt{1\frac{13}{36}.2\frac{2}{49}.2\frac{7}{9}}$ ; g) $\sqrt{\frac{165^{2}-124^{2}}{164}}$.

Bài làm:

Giải câu a)

= $\frac{144}{361}$ = $\frac{12}{19}$

Giải câu b)

= $\frac{25}{900}$ = $\frac{5}{30}$ = $\frac{1}{6}$

Giải câu c)

= $\sqrt{\frac{49}{36}.\frac{121}{36}}$ = $\sqrt{\frac{49}{36}}$.$\sqrt{\frac{121}{36}}$ = $\frac{7}{6}$.$\frac{11}{6}$= $\frac{77}{36}$

Giải câu d)

= $\sqrt{\frac{1}{121}.\frac{81}{25}}$ = $\sqrt{\frac{1}{121}}$.$\sqrt{\frac{81}{25}}$ = $\frac{1}{11}$.$\frac{9}{5}$ = $\frac{9}{55}$

Giải câu e)

= $\sqrt{\frac{49}{36}.\frac{100}{49}.\frac{25}{9}}$ = $\sqrt{\frac{49}{36}}$.$\sqrt{\frac{100}{49}}$.$\sqrt{\frac{25}{9}}$ = $\frac{7}{6}$.$\frac{10}{7}$.$\frac{5}{3}$ = $\frac{25}{9}$.

Giải câu g)

= $\sqrt{\frac{11849}{164}}$ = $\frac{17}{2}$.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021